فایل های دسته بندی بهداشت عمومی - صفحه 3

سوالات دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 97

سوالات دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت97

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج کامل : بيمارستان هاي ارتقادهنده سلامت(Health Promoting Hospitals

بیمارستان‌های‌ارتقاءد‌‌هند‌‌ه‌سلامت:‌مفاهیم،‌شاخص‌ها‌و‌استاند‌‌ارد‌‌ها

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بسته جامع آموزش تکنیک دلفی delfi

بسته جامع آموزش تکنیک دلفی delfi

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رضایت شغلی و اضطراب شغلی

بررسی رابطه بين استرس و اضطراب شغلی با رضایت شغلی در پرسنل فوریت های پزشکی شهرستان .... در سال ......

قیمت : 11,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رضایت شغلی و فرسودگی شغلی

بررسی رابطه بين ميزان رضایت شغلی و میزان فرسودگی شغلی پرسنل مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان ...در سال

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویژگیهای مشترک تحقیقات کیفی

ویژگیهای مشترک تحقیقات کیفی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تحقیق عملکردی

روش تحقیق کیفی عملکردی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل محتوای کیفی

روش تحلیل محتوای کیفی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فنومنولوژی- پدیده شناسی

تحقیق کیفی فنومنولوژی- پدیده شناسی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی